معرفی معاونت آموزشی
 
 
 
یعقوب حسین زاده
معاونت آموزشی
--------------------------------------------------------------------------------
 
- معاون اسبق باشگاه دانش پژوهان جوان
- دبیر المپیاد جهانی نجوم - سال 2009
- 30 سال سایقه آموزشی و مدیریتی (بازنشسته آموزش و پرورش)
 
 
     
 
     
 معرفی مشاورین پایه
 
;hvakhsd
 
 
شایان عباچی
مشاور پایه چهارم
--------------------------------------------------------------------------------
 
- کارشناسی ارشد مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف
-
-
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
سید وحید ذوالفاری
مشاور پایه سوم
--------------------------------------------------------------------------------
 
-  کارشناسی ارشد MBA - دانشگاه صنعتی شریف
-
-
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
امیر رخشانی
مشاور پایه دهم
--------------------------------------------------------------------------------
 
-  دانشجوی دکتری - دانشگاه تهران
-
-