معرفی معاونت آموزشی  
 
 
 
     
 
 معرفی مشاورین پایه  
;
 
دکتر محمد آریانژاد
مشاور پایه دهم
--------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 
 
 
 
 
 
 
دکتر عسکری
مشاور پایه یازدهم
--------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 
 
 
 
 
دکتر علی اصغر شریفی
مشاور پایه دوازدهم
--------------------------------------------------------------------------------
 
-
-