معرفی کادر اجرایی دبیرستان
 
 
مهدی ارسطو | Mahdi Doctor Arastoo
مسئول فناوری اطلاعات IT
IT Manager & Website Administrator
--------------------------------------------------------------------------------
- کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی زلزله
 
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
علیرضا طالبیان
معاونت دبیرستان
--------------------------------------------------------------------------------
 
- 30 سال سایقه آموزشی در مدارس تهران