معرفی کادر اجرایی دبیرستان  
 
 
 
        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
علیرضا طالبیان
معاونت دبیرستان
--------------------------------------------------------------------------------
 
- 30 سال سابقه آموزشی در مدارس تهران