معرفی مدیریت دبیرستان  
 
 
آقای هادی مقامی
مدیر دبیرستان علامه حلی8  بین سالهای 98-1393
-------------------------------------
کارشناس الهیات
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سابقه فعالیت بیش از 10 سال در مدارس استعدادهای درخشان