نمونه سوال - مبانی علم رايانه  
عنوان حجم(KB)
پنجمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 83) – آزمون تئوری 74.75
پنجمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 83) – آزمون عملی 118.78
دهمين دوره - مرحله استاني (بهار 88) - آزمون تئوري 182.27
دهمين دوره - مرحله استاني (بهار 88) - آزمون عملي 388.10
دوازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 90) - آزمون تئوري نامعلوم
دوازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 90) - آزمون عملي نامعلوم
ششمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 84) – آزمون تئوری 84.99
ششمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 84) – آزمون عملی 157.70
نهمين دوره – مرحله استانی (بهار 87) – آزمون تئوری همراه با پاسخنامه 222.21
نهمين دوره – مرحله استانی (بهار 87) – آزمون عملی 436.22
نهمین دوره - مرحله کشوری (مرداد ماه 87) - آزمون تئوری نامعلوم
نهمین دوره - مرحله کشوری (مرداد ماه 87) - آزمون عملی نامعلوم
هشتمین دوره - مرحله استانی (بهار 86) - آزمون تئوری 162.30
هشتمین دوره - مرحله استانی(بهار 86) - آزمون عملی 121.86
هفتمین دوره – مرحله ی استانی (بهار85) – آزمون تئوری 76.80
هفتمین دوره – مرحله ی استانی (بهار85) – آزمون عملی 202.75
هفتمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 85) – آزمون تئوری 256.00
هفتمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 85) – آزمون عملی 99.33
یازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 89) - آزمون تئوري 104.45
یازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 89) - آزمون عملی 226.30
     
 
نمونه سوال - شیمی  
     
 
نمونه سوال - فیزیک  
عنوان حجم(KB)
پنجمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 83) – آزمون تئوری 136.19
پنجمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 83) – آزمون عملی 43.01
دهمين دوره - مرحله استاني (بهار 88) - آزمون تئوري 224.77
دهمين دوره - مرحله استاني (بهار 88) - آزمون عملي 156.16
دوازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 90) - آزمون تئوري نامعلوم
ششمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 84) – آزمون تئوری 185.86
ششمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 84) – آزمون عملی 53.25
نهمين دوره – مرحله استانی (بهار 87) – آزمون تئوری 268.29
نهمين دوره – مرحله استانی (بهار 87) – آزمون عملی 52.22
نهمین دوره - مرحله کشوری (مرداد ماه 87) - آزمون تئوری نامعلوم
نهمین دوره - مرحله کشوری (مرداد ماه 87) - آزمون عملی نامعلوم
هشتمین دوره - مرحله استانی (بهار86) - آزمون تئوری 175.62
هشتمین دوره - مرحله استانی (بهار86) - آزمون عملی 28.67
هشتمین دوره - مرحله کشوری(مرداد ماه 86) - آزمون تئوری 376.09
هشتمین دوره - مرحله کشوری(مردادماه 86) - آزمون عملی 122.37
هفتمین دوره - مرحله کشوری (مردادماه85)- آزمون تئوری 87.55
هفتمین دوره - مرحله کشوری(مردادماه85) - آزمون عملی 32.26
هفتمین دوره – مرحله ی استانی (بهار85) – آزمون تئوری 290.30
هفتمین دوره – مرحله ی استانی (بهار85) – آزمون عملی 28.16
یازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 89) - آزمون عملي 82.94
     
 
نمونه سوال - زیست شناسی  
عنوان حجم(KB)
پنجمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 83) – آزمون تئوری 93.70
پنجمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 83) – آزمون عملی 41.47
دهمين دوره - مرحله استاني (بهار 88) - آزمون تئوري 154.62
دوازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 90) - آزمون تئوري نامعلوم
دوازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 90) - آزمون عملي نامعلوم
دوازدهمین دوره - مرحله کشوری (قزوین - مردادماه 90) 438.48
ششمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 84) – آزمون تئوری 91.65
ششمین دوره – مرحله ی کشوری (مرداد ماه 84) – آزمون عملی 97.28
نهمين دوره – مرحله استانی (بهار 87) – آزمون تئوری همراه با پاسخنامه 351.23
نهمين دوره – مرحله استانی (بهار 87) – آزمون عملی 46.59
نهمین دوره - مرحله کشوری (مرداد ماه 87) - آزمون تئوری نامعلوم
نهمین دوره - مرحله کشوری (مرداد ماه 87) - آزمون عملی نامعلوم
هشتمین دوره مرحله استانی (بهار86) - آزمون تئوری 166.91
هفتمین دوره - مرحله کشوری (مردادماه 85) 106.50
هفتمین دوره – مرحله ی استانی (بهار85) – آزمون تئوری 126.46
هفتمین دوره – مرحله ی استانی (بهار85) – آزمون عملی 52.22
یازدهمين دوره - مرحله استاني (بهار 89) - آزمون تئوري 553.98